تعداد کشاورزان آسیب دیده و مشمول صندوق کاهش اثرات خشکسالی و بلایای طبیعی وزارت کشاورزی در سال جاری به 57 هزار و 400 کشاورز رسید
ادامه مطلب