پرسش و پاسخ از مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه:بررسی راه های تجارت با سوریه با حضور مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب
ادامه مطلب