آغاز اولین پروازهای منظم خود از فرودگاه بین المللی حلب به فرودگاه بیروت به طور مستقیم و بالعکس
ادامه مطلب