کارشناس کشاورزی: ​​قارچ یک پروژه با بازده اقتصادی عالی است که سود آن 5 برابر است(فرصت سرمایه گذاری در سوریه)
ادامه مطلب