سال گذشته بیش از 263 میلیون لیر سوریه توسط شورای " شهر السویدا "برای پروژه‌های خدماتی خود اجرا شد كه شامل آسفالت و نگهداری
ادامه مطلب