سازمان دولتی مسکن "الاسکان العسکری" همچنان کار خود را در برج های مسکن در منطقه دوم در شهر باسیلیا
ادامه مطلب