پروژه های سرمایه گذاری، خدمات و توسعه اجرا شده توسط وزارت ادارات محلی و محیط زیست سوریه در سال 2021 شامل تمامی استان ها می باشد.
ادامه مطلب