بازدید میدانی مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی همراه یک هیئت صنعتی و مهندسی و نماینده از شرکت صنایع فیلتر "پدیده" از کارخانه دولتی سیمان حلب - سیفات
ادامه مطلب