وزارت گردشگری پروژه مجموعه گردشگری شماره 1  را در منطقه توسعه جدید دمر الشام در استان دمشق، برای سرمایه گذاری، ارائه داده است.
ادامه مطلب