بیش از  162هزار دلار ، ارزش پروژه های اجرا شده شرکت پروژه های آب در حمص
ادامه مطلب