اجرای پروژه ها براساس قانون سرمایه گذاری شامل تولید برق با استفاده از پنل های خورشیدی، انرژی های تجدیدپذیر، داروهای ضد سرطان پرداخت.
ادامه مطلب