ارزیابی پروژه های مشترک در زمینه های کشاورزی ، صنعت ، انرژی ، آب و فناوری اطلاعات بین سوریه و روسیه مورد بحث قرار گرفت
ادامه مطلب