وزارت گردشگری مجوز بازسازی چهار سایت گردشگری در استان السویداء ، با بودجه  3 میلیارد و 100 میلیون لیر سوریه (حدود 886 هزار دلار)
ادامه مطلب