حدود 90 درصد خطوط اصلی برق محله های درعا البلد  تکمیل شد و همچنین 70 درصد شبکه های فشار ضعیف این مناطق بهینه سازی شده است.
ادامه مطلب