مدیرکل بیمارستان دانشگاهی المواساة دمشق: پزشکان پیوند اعضای این بیمارستان، با انجام 132 پیوند کلیه مقام اول در سطح بیمارستان های سوریه را دارند
ادامه مطلب