نضال قرموشه معاون وزیر برق سوریه گفت: که وزارت برق برنامه خود را برای بهبود واقعی تولید برق پیگیری می کند.
ادامه مطلب