به نهادهای تجارتی سوریه 43 میلیارد لیر بابت تامین مایحتاج شهروندان از مواد غذایی اختصاص داده می شود
ادامه مطلب