دكتر محمد سامر الخليل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی توضیح داد که این وزارتخانه همچنان به حفاظت از محصول داخلی ادامه می دهد
ادامه مطلب