400 صنعتگر در نمایشگاه پوشاک و منسوجات "ساخت سوریه"
ادامه مطلب