مشارکت خارجی در بازسازی را فقط از کشورهایی که در طول جنگ با ترویست‌های بین المللی و توطئه بزرگ برای تجزیه کشور در کنار ملت سوریه بوده اند
ادامه مطلب