اتاق صنعت دمشق وحومه اش آمادگی خود برای برگزاری فعالیت 107 جشنوراه خرید ماهانه (ساخت سوریه) را به پایان رسانده است.
ادامه مطلب