یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خودروسازی سوریه و ایران ، "سیامکو" اسعد ورده ، تأیید کرد که اگر شرکت مجاز به بازگشت به کار خود باشد
ادامه مطلب