با حضور وزیر مسکن، مهندس سهیل عبداللطیف، وزیر صنعت زیاد الصباغ، مهدی سبحانی سفیر ایران در دمشق  هیئت های اتاق صنعت، فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه
ادامه مطلب